Honitba

Popis hranic

Výchozím bodem HS Bořitov a HS Dolní Lhota – Spešov je viadukt přes železnici a železniční stanici Rájec-Jestřebí, směr Blansko. Hranice vede jihozápadním směrem na polní cestu. Při pohledu z viaduktu – mostu směrem jihozápadním je levá (jižní) strana náspu HS Spešov, pravá (severní) HS Bořitov. Hranice vede uvedeným směrem nahoru do kopce na polní cestu. Vpravo od cesty jsou malá úzká políčka. Políčka končí vysokou mezí, nad níž vede cesta. Vlevo od cesty je cca 50 metrů kříž. Nad mezí se hranice stáčí prudce do prava a pokračuje po cestě až k hranici dvou honů ZD Rájec. Zde se hranice stáčí prudce vpravo směrem jihozápadním, mírně do kopce směrem ke sloupu elektrického vysokého napětí. Hranice vede 10 metrů vlevo od uvedeného sloupu. Dále pokračuje až na vrchol kopce, stále po hranici dvou honů až na polní cestu, která vede do lesa. Po této cestě do kopce (směr jihozápadní) až na špici lesa vyčnívají do polí. Od špice lesa dále proti kopci po lesní cestě, která vede krajem lesa až ke konci pole. Zde se cesty rozdvojují, pravá vede ke studánce, levá cesta vede stále do kopce a tvoří hranici (vlevo je velká rokle). Téměř na vrcholu kopce se cesta opět rozdvojuje, hranici tvoří levá cesta, která je širší a schůdnější. Dále po cestě nahoru, kde cesta vyúsťuje po 10-ti metrech na svážnici LČR.

Zde začíná společná hranice HS Bořitov a LČR-Lesní správa Tišnov, kde výchozím bodem této hranice je místo vyústění lesní cesty od Jestřebí na tuto svážnici. Na tomto místě se hranice prudce stáčí do prava (směrem severozápadním) a jeho uvedené svážnici. Asi po 100 metrech se svážnice rozdvojuje. Hranice pokračuje po spodní svážnici. Dále hranici vede po svážnici mírně z kopce dolů. V místě, kde svážnice prudce uhýbá do prava, je vlevo směrem do kopce cca 30 metrů studánka. Hranice je dále po svážnici mírně z kopce, kde svážnice dělá prudký ohyb do leva, asi po 50-ti metrech vlevo jsou dva velké kameny. Vpravo končí smrkový les a začíná třešňový sad.

Zde začíná společná hranice HS Bořitov a HS Černá Hora, kde výchozím bodem je od svážnice směr třešňový sad směrem východním, směrem dolů po levé straně lesa Vávrova Homolka. Vlevo je černohorský třešňový sad, hranice jde dolů až na pole ke svodníku, který navazuje vpravo na konec lesa. Hranice dále pokračuje po svodníku dolů směrem východním a cca po 20 metrech až na zjevnou hranici mezi hony ZD Bořitov a ZD Rájec. Dále pokračuje po hranici těchto honů směrem severovýchodním, uhýbá vlevo až k Málkova sadu, kde je mez. Zde se hranice stáčí do leva směrem západním a po cca 150 metrech končí u meliorační skruže. Zde se stáčí prudce vpravo směrem severním a vede dolů po hranici honů ZD Bořitov a ZD Rájec až k plotu vodárny na mez. Zde se stáčí vlevo (směrem západním) a jde po mezi směrem k Porčovýmu mlýnu, tento zůstává vpravo a hranici vyúsťuje na silnici č. 337 Rájec-Černá Hora směr k Bořitovu. Po této silnici pokračuje směrem západním až na křižovatku se stání silnicí č. 43.

Zde začíná společná hranice HS Bořitov a HS Býkovice-Dlouhá Lhota, která jde po silnici č. 43 směr Svitavy až na most přes potok Býkovka, dále pokračuje proti proudu Býkovky až k objektům žampionárny – laboratoře ZD Bořitov. Zde se prudce stáčí do prava směrem severním do prudkého svahu. Dále pokračuje po hranici lesa Horka až na roh, dále přímým směrem na odbočku polní cesty směrem od Bořitova z tělesa staré dálnice. Dále po východní hraně dálnice až ke svodníku, který vede do potoku od Žerůtek. Dále po svodníku po proudu potoku od Žerůtek až na katastrální hranici mezi Lysicemi a Bořitov směrem severním až na silnici Bořitov – Lysice ke hraničnímu kameni, který se nacház na hraně silničního příkopu. Doubravice směrem k tělesu železniční tratě, k místu, kde je velká košatá vrba.

Zde začíná společná hranice HS Bořitov a HS Rájec-Jestřebí, kde výchozím bodem hranice je těleso železniční dráhy, kde je velká košatá vrba a hranice mezi hony ZD Rájec a ZD Doubravice. Dále hranice pokračuje po železniční dráze směrem jižním do stanice Rájec-Jestřebí, dále až po viadukt silnice od Jestřebí na Blansko, kde tato společná hranice opět navazuje na hranici HS Bořitov a HS Spešov-Dolní Lhota.